กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

นายวัชรพล เที่ยงนนดา

แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

หัวหน้างานแพทย์แผนไทย

 

                                                                                                                                     

                                         นางธนยาพร ชาลี                                                       นายทองพูน หอมดี

                                       จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน                                                นักวิชาการสาธารณสุข

 

                                                        

                                         นางจุรีย์พร ไชยกาล

                                        พนักงานช่วยเหลือคนไข้

Visitors: 184,217