ประวัติ

โรงพยาบาลหนองหงส์ เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง ให้บริการทั้งในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ ในด้านการรักษา ส่งเสริม ป้องกันและฟื้นฟู มีเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 7 แห่ง โดยมีระบบการดูแลผู้ป่วยเป็นเครือข่าย มีระบบส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเครือข่าย โดยมีโรงพยาบาลบุรีรัมย์และโรงพยาบาลนางรอง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิที่รับการส่งต่อจากโรงพยาบาลหนองหงส์ 

Visitors: 184,215