พันธกิจ

        พันธกิจ  (mission)

1.พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน สร้างสรรค์นวัตกรรมและวิจัย

2.พัฒนาบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับตามมาตรฐานวิชาชีพและยกระดับสู่ความเชี่ยวชาญ

   สามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุข

3.พัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการใช้บริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

4.ส่งเสริมภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพของประชาชนให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

5.ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้ปลอดภัย

     
 

Visitors: 190,951