ประเด็นยุทธศาสตร์

SI1 : การเสริมสร้างระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ที่เข้มแข็ง สู่วัฒนธรรมสุขภาพที่ยั่งยืน
        1.ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี(ลดโรค)และมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม (ลด        เสี่ยง)
        2.ชุมชน หมู่บ้านมีระบบการจัดการสุขภาพที่เข้มแข็ง และยั่งยืน
SI2 : การจัดบริการสุขภาพแบบองค์รวม และสร้างสรรค์ระบบบริการสุขภาพทุกระดับบริการให้มีคุณภาพ มาตรฐาน
        3. ระบบบริการสุขภาพทุกระดับได้มาตรฐาน มีความเป็นเลิศ และผู้รับบริการพึงพอใจ
SI3 : การพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพให้มีศักยภาพ และมีความสุข
        4.กำลังคนด้านสุขภาพมีศักยภาพ เพียงพอ และมีความสุข
SI4 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลและมีประสิทธิภาพ
       5.หน่วยงานในโรงพยาบาลมีธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
และพัฒนาสู่สังคมดิจิทัล
       6.หน่วยงานในโรงพยาบาลมีองค์ความรู้ และนวัตกรรมรองรับการเติบโตด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ และการบริการสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
Visitors: 180,746