กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

    นายสุริยา    เหมือยไธสง

        นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

     หัวหน้ากลุ่มงานประกันฯ

 

นางนิตยา ช่วยบุญ

จพ.เวชสถิติ

 

นางสาวมุกดา ทองอินทร์

จพ.สถิติ

 

นางสาวเบญจมาศ บุญเย็น

พนักงานธุการ

 

นางทิชากร ขันอาสา

พนักงานบัตรรายงานโรค

นายนาฐศิป์ วงศ์จอม

จพ.ธุรการ

นางเฉลิมพร แจ้งจิตร์

จพ.สถิติ

 

 

 

Visitors: 184,214