กลุ่มงานทันตกรรม

ทพญ.กนกกาญจน์ พึ่งพิมาย

ทันตแพทย์ชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม

 

 

                                               ทพ.วรพล เพิ่มพิพัฒน์สกุล                                              ทพญ.ปวิตรา วุมิกรวิภาค

                                                     ทันตแพทย์ปฏิบัติการ                                                    ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

 

 

                                                 นางสาลินี แก้วประสงค์                                                  นายเฉลิมพล พิมพ์โครต

                                             จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน                                             ผู้ช่วยทันแพทย์

 

 

                                                  นายกิตติศักดิ์ ปาสาเน                                                       นายวีรพงษ์ ด้วงทา

                                                      ผู้ช่วยทันแพทย์                                                               พนักงานบริการ

 

Visitors: 184,210