กลุ่มงานเภสัชกรรมเเละคุ้มครองผู้บริโภค

                                                                                

                                                                                 ภกญ.สุมาลี ท่อชู่ 

                                                                          เภสัชกรชำนาญการ

                                                                      หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม

                                                                                                                

                                                                           

                                     ภก.สุรเดช มีมุ่งธรรม                                         ภกญ.สุภาวิการ์ สุขรัตน์                               

                                       เภสัชกรชำนาญการ                                             เภสัชกรปฏิบัติการ    

 

                                                                                                                      

   

                                  ภกญ.วรรณิภา ประกอบสิน                                   นางสาวสำเภา นิพรรัมย์  

                                       เภสัชกรปฏิบัติการ                                              จพ.เภสัชกรรมชำนาญงาน 

 

                                                                                                                                       

                                  นางสาวอนงค์ ดีดพิณรัมย์                                      นางสาวจุฑามาศ สุขสบาย

                                     จพ.เภสัชกรรมปฏิบัติงาน                                              จพ.เภสัชกรรม         

 

                                                                                                                         

                                         

                                        นายอุดม ชาลี                                                    นายเฉลิมพล พรมทา                                  

                                   พนักงานประจำห้องยา                                              พนักงานประจำห้องยา  

 

                                                

 

                                 นายนิวัฒน์ มหิงสาเดช

                                  พนักงานประจำห้องยา

Visitors: 184,204