กฏระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน

          ๑.ระเบียบ คำสั่ง ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี 
             http://www.opm.go.th/service/content/MainFrameNPS.asp
          ๒.กฎ ระเบียบ สำนักงาน ก.พ.
             http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/index.php?option=com_content&view=article&id=2772&Itemid=28
          ๓.พระราชกิจจานุเบกษา
             http://www.ratchakitcha.soc.go.th/RKJ/index/index.htm
          ๔.กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
             http://www.ocpb.go.th/list_law.asp
          ๕.ฐานข้อมูลกฎหมายอาหารและยา
             http://elib.fda.moph.go.th/library/default.asp?page2=elaw
          ๖.ระเบียบ / กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข
             http://www.winaimoph.com/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=61
          ๗.ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวกับกระทรวงการคลัง
             http://www.mof.go.th/home/ocsc.html
          ๘.ระเบียบเกี่ยวกับการพัสดุ
             http://www.cmatthai.net/index.php?option=com_content&view=article&id=29&Itemid=28
          ๙.คำสั่ง ข้อสั่งการ ประกาศในจังหวัดบุรีรัมย์
             http://www.buriram.go.th/bru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=34
          ๑๐.พรบ.การสาธารณสุข ๒๕๓๕
             http://www.moph.go.th/ops/minister_06/Office2/public%20health%20law.pdf
          ๑๑.พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.๒๕๕๔
             http://www.bro.moph.go.th/html/downloads/ENVIRONMENT/P-R-B(10-08-2554).ppt
          ๑๒.แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราบการทุจริตภาครัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
             http://www.bro.moph.go.th/html/downloads/LAW/Repress(01-08-2555).pdf

       

Visitors: 180,748